Generalforsamlingen er boligselskapets og aksjeselskapene øverste myndighet. For sameier er dette årsmøtet. Godt forberedte saker og en ryddig innkalling skaper grunnlag for gode beslutninger. Dette bør du huske på:

 1. Sett dato og frist for saker

  Ordinært årsmøte for boligsameier og generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. I forkant av ordinært årsmøte/generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. I utgangspunktet er ingen sak for stor eller for liten for behandling.

 2. Innkalling

  Det er styrets ansvar å innkalle til årsmøtet/generalforsamlingen. Den formelle innkallingen skal sendes ut skriftlig mellom 8 og 20 dager før møtet. I innkallingen skal sakene som skal behandles være angitt. Noen saker krever avgjørelse med minst to tredjedels flertall og dette skal være angitt i innkallingen. Dersom en andelseier ønsker en sak behandlet, skal den føres opp i innkallingen dersom styret har mottatt saken innen tidsfristen.

 3. Agenda

  Det er flere faste poster som skal behandles på ordinært årsmøte/generalforsamling, som:

  • Godkjenning av årsregnskap
  • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  • Eventuelt valg av revisor
  • Fastsetting av godtgjørelse til styret

  I tillegg kommer andre saker som er nevnt i innkallingen. En ryddig agenda gir møtedeltakerne oversikt og legger grunnlaget for en god gjennomføring av møtet.

 4. Godt forberedte saker

  Kvaliteten på beslutningene blir best når sakene er skikkelig forberedt og presentert i innkallingen. Innhent derfor så mye relevant informasjon som mulig og presenter sakene ryddig. Det kan være lurt å formulere sakene med klart forslag til vedtak

 5. Gjennomføring

  Styret sørger for at alle som møter på årsmøte/generalforsamling blir registrert og krysset av på eierlisten. Fullmakter blir også registrert. Årsmøtet/generalforsamlingen ledes normalt av styrelederen med mindre det velges en annen møteleder. Det skal velges en referent og minst en annen eier til å skrive under protokollen.

 6. Forbered valg av nytt styre

  Mange boligselskaper praktiserer ordningen med en valgkomité. Komiteen kontakter aktuelle kandidater til styreverv i forkant av årsmøtet/generalforsamlingen. I sameier og borettslag velger årsmøtet/generalforsamlingen styreleder særskilt, mens det i aksjelag ikke alltid er direktevalg på styreleder. Skriftlig avstemning er ofte vanlig ved slike valg, men er ikke et lovkrav. Eiere har mulighet til å fremme benkeforslag selv om det foreligger en innstilling til nytt styre.

 7. En hyggelig ramme

  Årsmøtet/generalforsamlingen er ikke bare en formell arena, men også et viktig møtepunkt for beboerne der viktige saker diskuteres. En hyggelig ramme for møtet med enkel servering er en god investering i godt naboskap og gode beslutninger.

 8. Utsendelse av referat

  Et godt referat er nyttig for eiere som var forhindret fra å komme og er en god oppsummering for de som var til stede. Det anbefales derfor at referatet er fyldigere enn minstekravet til protokollen, som skal angi:

  • hvilket selskap/sameie som holder møtet
  • tid og sted for møtet
  • valg av møteleder og underskrivere
  • hvor mange aksjer/seksjoner som var representert
  • møtets godkjennelse av innkallingen
  • vedtak som er gjort på møtet

Lykke til!

Kilder: Huseiernes landsforbund, OBOS, NBBL, ABBL, Aftenposten
Lov om eierseksjoner og Lov om aksjeselskap